Đề cương ôn tập HK1 GDCD 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

Đề cương ôn tập HK1 GDCD 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 GDCD 11 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức GDCD 11 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 GDCD 11 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 GDCD 11 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
Bài 4. CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HOÁ
Câu 1. Cạnh tranh là gì? Phân tích tính tất yếu khách quan và mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Câu 2. Từ tính hai mặt tích cực và hạn chế của cạnh tranh. Hãy cho biết nhà nước ta cần làm gì để phát huy mặt tích cực và khắc phục mặt hạn chế của cạnh tranh hiện nay ở nước ta?
Câu 3. Theo các em nguyên nhân nào dẫn đến cạnh tranh?
Câu 4. Thế nào là cạnh tranh lành mạnh và không lành mạnh?
Bài 6. CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC
Câu 1. CNH – HĐH là gì? Tại sao đòi hỏi nước ta thực hiện công nghiệp hóa hiện đại?
Câu 2. Theo em nước thực hiện CNH muộn, vậy muốn rút ngắn khoảng cách tụt hậu chúng ta phải thực hiện CNH như thế nào?
Câu 3. Em hãy chứng minh tác dụng to lớn do CNH-HĐH mang lại?
Câu 4. Em hãy liên hệ với thực tiễn ở địa phương do CNH-HĐH mang lại?
Câu 5. Theo em tại sao chúng ta phải phát triển mạnh lực lượng sản xuất? Em hãy lấy ví dụ và phân tích nội dung?
Câu 6. Em hiểu thế nào là xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý? Tại sao chúng ta phải xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý?
Câu 7. Trách nhiêm của công dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa xây dựng đất nước như thế nào?
Câu 8. Liên hệ thực tiễn ở nước ta và địa phương về việc vận dụng kiến thức công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
Bài 7. THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC
Câu 1. Nước ta có mấy thành phần kinh tế? Đó là các thành phần kinh tế nào?
Câu 2. Kinh tế NN có bản chất, hình thức biểu hiện và vai trò như thế nào?
Câu 3. Kinh tế tập thể có bản chất, hình thức biểu hiện và vai trò như thế nào?
Câu 4. Tại Gia lai có thành phần kinh tế này không? Đó là những HTX, cơ sở SX nào? Em hãy kể tên?
Câu 5. Kinh tế tư bản tư nhân có bản chất, hình thức biểu hiện và vai trò như thế nào? Kể tên các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế TBTN tại Gia Lai?
Câu 6. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoàicó bản chất, hình thức biểu hiện và vai trò như thế nào? Kể tên các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài?
Câu 7. Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách, chủ trương, biện pháp gì để phát huy mặt tích cực của thành phần kinh tế TBTN và thành phần kinh tế vốn đầu tư nước ngoài?

TẢI PDF TÀI LIỆU