Đề cương ôn tập HK1 Địa lý 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

tailieumonster.com giới thiệu đến bạn đọc đề cương ôn tập HK1 Địa lý 10 năm học 2019 – 2020 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các bạn nắm vững trọng tâm kiến thức Địa lý 10 cần ôn tập, cùng với đó là một số đề thi học kỳ 1 Địa lý 10 để các bạn thử sức trước kỳ thi.

Nội dung đề cương ôn tập HK1 Địa lý 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
BÀI 15. THỦY QUYỂN. MỘT SỐ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẾ ĐỘ NƯỚC SÔNG. MỘT SỐ SÔNG LỚN TRÊN TRÁI ĐẤT.
Câu 1. Trình bày vòng tuần hoàn của nước trên Trái Đất.
Câu 2. Chế độ mưa, băng tuyết và nước ngầm có ảnh hưởng như thế nào đến chế độ nước sông?
Câu 3. Địa thế, thực vật và hồ đầm có ảnh hưởng như thế nào tới chế độ nước sông?
BÀI 18. SINH QUYỂN. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ PHÂN BỐ CỦA SINH VẬT.
Câu 1. Sinh quyển là gì? Sinh vật có phân bố đều trong toàn bộ chiều dày của sinh quyển không? Tại sao?
Câu 2. Tại sao nói khí hậu là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và phân bố của sinh vật?
Câu 3. Phân tích ảnh hưởng của nhân tố địa hình đến sự phát triển và phân bố của sinh vật.
Câu 4. Con người có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển và phân bố sinh vật?
BÀI 22. DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ.
Câu 1. Hãy trình bày quy mô dân số dân số trên thế giới.
Câu 2. Hãy trình bày đặc điểm gia tăng dân số cơ học.
Câu 3. Cho biết các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới tỉ suất sinh thô và tỉ suất tử thô.
Câu 4. Tại sao tỉ suất sinh thô của nhóm nước phát triển thường thấp hơn nhóm nước đang phát triển?
Câu 5. Cho bảng số liệu: Tình hình gia tăng dân số trên thế giới thời kì 1804 – 2005 (Đơn vị: tỉ người). Nhận xét tình hình tăng dân số trên thế giới trong thời gian trên.
BÀI 23. CƠ CẤU DÂN SỐ.
Câu 1. Hãy trình bày cơ cấu dân số theo giới tính.
Câu 2. Hãy trình bày cơ cấu dân số theo độ tuổi.
Câu 3. Hãy trình bày cơ cấu dân số theo lao động.
Câu 4. Hãy trình bày cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa.
Câu 5. Cho bảng số liệu: Cơ cấu lao động theo khu vực kinh tế của một số nước năm 2000 (%). Dựa vào bảng số liệu, so sánh cơ cấu lao động phân theo khu vực kinh tế của Hoa Kì, Việt Nam và Inđônêxia năm 2000.
BÀI 24. PHÂN BỐ DÂN CƯ. CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ VÀ ĐÔ THỊ HOÁ.
Câu 1. Hãy trình bày và giải thích đặc điểm phân bố dân cư.
Câu 2. Hãy trình bày những đặc điểm cơ bản của quá trình đô thi ̣hoá.
Câu 3. Trình bày những ảnh hưởng của quá trình đô thi ̣hoá đến phát triển kinh tế – xã hội và môi trường.
Câu 4. Quá trình đô thị hoá có ảnh hưởng như thế nào đến sự thay đổi của quần cư nông thôn hiện nay?
Câu 5. Cho bảng số liệu Tỉ trọng dân số đô thị của thế giới và các nhóm nước thời kì 1950 – 2005 (đơn vị %). Dựa vào bảng số liệu, nhận xét tỉ trọng dân số thành thị của thế giới, các nước phát triển và các nước đang phát triển thời kì 1950 – 2005.
BÀI 26. CƠ CẤU NỀN KINH TẾ.
Câu 1. Thế nào là nguồn lực phát triển kinh tế?
Câu 2. Trình bày khái niệm cơ cấu nền kinh tế. Các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế.
Câu 3. Hãy phân biệt các loại nguồn lực phát triển kinh tế theo nguồn gốc.
Câu 4. Hãy trình bày vai trò của các loại nguồn lực đối với phát triển kinh tế.
Câu 5. Cho bảng số liệu sau: Cơ cấu GDP của Việt Nam phân theo ngành kinh tế năm 2000 và 2009 (Đơn vị: %).
a) Hãy vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu GDP của nước ta năm 2000 và 2009.
b) Nhận xét sự thay đổi cơ cấu GDP của nước ta hai năm trên.
BÀI 27. VAI TRÒ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN BỐ NÔNG NGHIỆP. MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP.
Câu 1. Trình bày vai trò của sản xuất nông nghiệp đối với nền kinh tế của các nước đang phát triển.
Câu 2. Hãy cho biết các đặc điểm của sản suất nông nghiệp.
Câu 3. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên đến sự phát triển và phân bố của sản xuất nông nghiệp.
Câu 4. Vì sao đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế trong lĩnh vực nông nghiệp?
Câu 5. Vì sao sản xuất nông nghiệp lại phụ thuộc chặt chẽ vào điều kiện tự nhiên?
Câu 6. Nêu nguyên nhân sinh ra tính thời vụ trong sản xuất nông nghiệp và biện pháp để khắc phục tình trạng này.

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập HK1 Lịch sử 10 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU