Chuyên đề quang hợp ở thực vật và năng suất cây trồng

Chuyên đề quang hợp ở thực vật và năng suất cây trồng

Tài liệu gồm 28 trang, gồm lý thuyết cần nắm và bài tập trắc nghiệm chuyên đề quang hợp ở thực vật và năng suất cây trồng, giúp học sinh học tốt chương trình Sinh học 11.

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM
1. Khái quát về quang hợp.
1.1. Quang hợp là gì?
1.2. Vai trò của quang hợp.
1.3. Bản chất hai pha của quang hợp.
2. Bộ máy quang hợp.
2.1. Lá – cơ quan quang hợp.
2.2. Lục lạp – bào quan thực hiện chức năng quang hợp.
2.3. Hệ sắc tố quang hợp.
3. Quang hợp ở các nhóm thực vật.
3.1. Pha sáng.
3.2. Pha tối.
B. TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
C. ĐÁP ÁN VÀ GIẢI CHI TIẾT

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Tóm tắt lý thuyết Sinh học 11