Mốc sự kiện LỊCH SỬ VIỆT NAM quan trọng thi THPTQG

PHẦN LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 – 2000 lớp 12 gồm những chương, bài sau:

Mốc sự kiện lịch sử

lich su 12

 • Chương I: Việt Nam từ Năm 1919 đến năm 1930
  • Bài 12: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
  • Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930
 • Chương II: Việt Nam từ năm 1930 đến năm 1945
  • Bài 14: Phong trào cách mạng 1930-1935
  • Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939
  • Bài 16: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939-1945) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời
 • Chương III: Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954
  • Bài 17: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
  • Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
  • Bài 19: Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
  • Bài 20: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)
 • Chương IV: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975
  • Bài 21: Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
  • Bài 22: Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
  • Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)
 • Chương V: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
  • Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
  • Bài 25: Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
  • Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
  • Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 mốc sự kiện lịch sử

Đọc tiếp  Sơ đồ tư duy môn Lịch sử 12 ôn thi THPT Quốc gia 2022

Tải thêm tài liệu trắc nghiệm Lịch Sử: Tại đây