Các dạng bài tập hiđrocacbon no – Phạm Huy Quang

Các dạng bài tập hiđrocacbon no – Phạm Huy Quang

Tài liệu gồm 08 trang, được biên soạn bởi tác giả Phạm Huy Quang, tuyển tập các dạng bài tập hiđrocacbon no trong chương trình Hóa học 11.

A. Tự luận
I. Lí thuyết.
+ Dạng 1. Viết đồng phân, đọc tên.
+ Dạng 2. Từ tên gọi xác định công thức cấu tạo.
+ Dạng 3. Hoàn thành phương trình hóa học.
II. Bài tập.
+ Dạng 1. Xác định công thức từ phản ứng thế.
+ Dạng 2. Xác định công thức hợp chất từ phản ứng đốt cháy.
+ 2.1. Xác định một ankan.
+ 2.2. Xác định hỗn hợp ankan.
+ Dạng 3. Phản ứng crackinh và đề hiđro hóa ankan.
+ Dạng 4. Bài toán áp dụng các định luật bảo toàn.
+ Bài tập tổng hợp: Xicloankan.
B. Trắc nghiệm
+ Dạng 1. Đồng đẳng, đồng phân danh pháp.
+ Dạng 2. Phản úng thế.
+ Dạng 3. Phản ứng cháy.
+ Dạng 4. Phản ứng tách.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Kỹ thuật giải bài tập hợp chất tác dụng với HNO3