Các dạng bài tập hiđrocacbon không no – Phạm Huy Quang

Các dạng bài tập hiđrocacbon không no – Phạm Huy Quang

Tài liệu gồm 06 trang, được biên soạn bởi tác giả Phạm Huy Quang, tuyển tập các dạng bài tập hiđrocacbon không no trong chương trình Hóa học 11.

BÀI 1: ANKEN (OLEFIN).
DẠNG 1: ĐỒNG PHÂN – DANH PHÁP.
DẠNG 2: HOÀN THÀNH SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG.
DẠNG 3: NHẬN BIẾT.
DẠNG 4: TOÁN VỀ PHẢN ỨNG ĐỐT CHÁY, OXI HÓA, PHẢN ỨNG CỘNG.
BÀI 2: ANKADIEN.
BÀI 3: ANKIN.
BÀI TẬP TỔNG HỢP:
DẠNG 1: VIẾT PTPƯ THEO SƠ ĐỒ, GHI RÕ ĐIỀU KIỆN NẾU CÓ.
DẠNG 2: NHẬN BIẾT CÁC KHÍ TRONG CÁC LỌ MẤT NHÃN SAU.
DẠNG 3: BÀI TOÁN TÌM CÔNG THỨC PHÂN TỬ, PHẦN TRĂM THỂ TÍCH KHÍ.

TẢI PDF TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Phát triển năng lực tự học và bài tập trắc nghiệm theo từng bài SGK Hóa học 11