Bài tập trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10

Tài liệu gồm 43 trang, tuyển tập bài tập trắc nghiệm môn Hóa học lớp 10 các chủ đề: NGUYÊN TỬ; BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN; LIÊN KẾT HOÁ HỌC; PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ; NHÓM HALOGEN; OXI – LƯU HUỲNH; TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HOÁ HỌC.

Câu 1 : Electron được phát minh năm 1897 bởi nhà bác học ngưới Anh (J.J. Thomson). Từ khi được phát hiện đến nay, electron đã đóng vai trò lớn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống như: năng lượng, truyền thông và thông tin. Trong các câu sau đây, câu nào sai? A/. Electron là hạt mang điện tích âm. B/. Electron có khối lượng là 9,1.10-28 gam. C/. Electron chỉ thoát ra khỏi nguyên tử trong những điều kiện đặc biệt. D/. Electron có khối lượng đáng kể so với khối lượng nguyên tử.
Câu 2 : Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học được phân biệt bởi: A/. Số nơtron. B/. Số proton. C/. Số electron hóa trị. D/. Số lớp electron.
Câu 3 : Trong hạt nhân nguyên tử(trừ H), các hạt cấu tạo nên hạt nhân gồm: A/. nơtron. B/. electron. C/. proton, nơtron và electron. D/. pronton và nơtron.
Câu 4 : Định nghĩa nào sau đây về nguyên tố hóa học là đúng? Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử: A/. Có cùng điện tích hạt nhân. B/. Có cùng nguyên tử khối. C/. Có cùng số khối. D/. Có cùng số nơtron trong hạt nhân.
Câu 5 : Kí hiệu AZX cho ta biết những thông tin gì về nguyên tố hóa học X? A/. Chỉ biết nguyên tử khối trung bình của nguyên tử. B/. Chỉ biết số hiệu nguyên tử. C/. Chỉ biết số khối của nguyên tử. D/. Số hiệu nguyên tử và số khối nguyên tử.

Đọc tiếp  Đề cương ôn tập HK2 Hóa học 10 năm 2018 – 2019 trường Yên Hòa – Hà Nội

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU