Bài tập chuyên đề sự điện ly, nhóm nitơ, nhóm cacbon

Bài tập chuyên đề sự điện ly, nhóm nitơ, nhóm cacbon

Tài liệu gồm 27 trang, tuyển chọn các bài tập chuyên đề sự điện ly, nhóm nitơ, nhóm cacbon trong chương trình Hóa học lớp 11, có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.

Câu 1: Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là: A. NO. B. NO2. C. N2O. D. N2.
Câu 2: Cho các chất sau: H3PO4, HF, C2H5OH, HClO2, Ba(OH)2, HClO3, CH3COOH, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI. Trong các chất trên, số chất điện li mạnh là A. 7. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 3: Hỗn hợp X gồm: Fe(OH)2, Cu(OH)2, Ni(OH)2, Zn(OH)2, Al(OH)3, AgCl. Cho hỗn hợp X vào dung dịch NH3 dư thì có tối đa bao nhiêu chất tan? A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 4: Dãy gồm các ion nào sau đây không tồn tại trong cùng một dung dịch? A.
Câu 5: Có các nhận xét sau về N và hợp chất của nó: 1) N2 tương đói trơ về hoạt dộng hóa học ở điều kiện thường vì trong phân tử có một liên kết ba bền. 2) Khí NH3 tan tốt trong H2O tạo được dung dịch có môi trường bazơ. 3) HNO3 được tạo ra khi cho hỗn hợp khí (NO2 và O2) sục vào H2O. 4) Khi phản ứng với Fe2O3 thì HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa. 5) Khi sục khí NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4 thì sau phản ứng hoàn toàn thu dược kết tủa màu xanh. 6) Trong công nghiệp NH3 được tạo ra khi cho N2 phản ứng với H2. Trong các nhận xét trên số nhận xét đúng là: A.2 B.3 C.4 D.5.

Đọc tiếp  Các dạng bài tập hiđrocacbon không no – Phạm Huy Quang

TẢI PDF TÀI LIỆU