Bài tập chuyên đề nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa học

Tài liệu gồm 62 trang, tuyển chọn các bài tập chuyên đề nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa học trong chương trình Hóa học lớp 10, có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết.

Chương 1. Nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng hóa học.
A. Những kiến thức quan trọng về “nguyên tử” rất thường xuất hiện trong đề thi.
B. Những kiến thức quan trọng về “bảng tuần hoàn” rất thường xuất hiện trong đề thi.
C. Những kiến thức quan trọng về “liên kết hóa học” rất thường xuất hiện trong đề thi.
D. Những kiến thức quan trọng về “phản ứng hóa học” rất thường xuất hiện trong đề thi.

TẢI TRỌN BỘ TÀI LIỆU

Đọc tiếp  Bài tập Hóa học 10 có lời giải chi tiết