264 câu trắc nghiệm Sinh học 11 theo dạng bài có đáp án

264 câu trắc nghiệm Sinh học 11 theo dạng bài có đáp án

Tài liệu gồm có 26 trang tuyển chọn 264 câu trắc nghiệm Sinh học 11 theo dạng bài có đáp án, giúp học sinh tổng ôn chương trình Sinh học lớp 11.

Khái quát nội dung tài liệu 264 câu trắc nghiệm Sinh học 11 theo dạng bài có đáp án:
PHẦN 1. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG.
A – CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở THỰC VẬT.
+ Chủ đề 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ.
+ Chủ đề 2. Vận chuyển các chất trong cây.
+ Chủ đề 3. Thoát hơi nước.
+ Chủ đề 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng.
+ Chủ đề 5, 6. Dinh dưỡng nitơ.
+ Chủ đề 8. Quang hợp ở thực vật.
+ Chủ đề 9. Quang hợp ở thực vật C3, C4 và cam.
+ Chủ đề 10. Ảnh hưởng của các nhân tố – ngoại cảnh đến quang hợp.
+ Chủ đề 11. Quang hợp và năng suất cây trồng.
+ Chủ đề 12. Hô hấp ở thực vật.
+ Chủ đề 13. Thực hành – phát hiện diệp lục và carotenoit.
B – CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT.
+ Chủ đề 15 – 16. Tiêu hóa ở động vật.
+ Chủ đề 17. Hô hấp ở động vật.
+ Chủ đề 18, 19. Tuần hoàn máu.
+ Chủ đề 20. Cân bằng nội môi.

PHẦN 2. CẢM ỨNG.
A – CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT.
B – CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT.
+ Chủ đề 26 – 27. Cảm ứng ở động vật.
+ Chủ đề 28. Điện thế nghỉ.
+ Chủ đề 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh.
+ Chủ đề 30. Truyền tin qua xináp.
+ Chủ đề 31 – 32. Tập tính của động vật.

Đọc tiếp  Tóm tắt lý thuyết Sinh học 11

PHẦN 3. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN.
SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT.
+ Chủ đề 34. Sinh trưởng ở thực vật.
+ Chủ đề 35. Hormon thực vật.
+ Chủ đề 36. Phát triển ở thực vật có hoa.
+ Chủ đề 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật.
+ Chủ đề 38 – 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật.
PHẦN 4. SINH SẢN.
SINH SẢN Ở THỰC VẬT.
+ Chủ đề 41. Sinh sản vô tính ở thực vật.
+ Chủ đề 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật.
+ Chủ đề 44. Sinh sản vô tính ở động vật.
+ Chủ đề 45. Sinh sản hữu tính ở động vật.

TẢI PDF TÀI LIỆU